Reclamatie

GARANTIE OP VISSEN

Op alle vissen geven wij 2 dagen garantie. Er gelden wel enkele regels voor deze garantie. Hieronder leggen wij u uit hoe ons garantiebeleid werkt.

Wanneer kunt u aanspraak maken op garantie?

Wij doen ons uiterste best om uw vissen in goede gezondheid af te leveren. Mocht er onverhoopt binnen 2 dagen na aankoop en/of bezorgmoment toch sterfte voorkomen, dan kunt u aanspraak maken op onze garantie op vissen.

Voorwaarden garantie op vissen

Om aanspraak te kunnen maken, moet u wel voldoen aan een aantal voorwaarden.
U bent zelf verantwoordelijk om aan deze voorwaarden te voldoen.
Test uw vijver- of aquariumwater met een druppeltest. Maak altijd een foto van de test en de eventueel dode vis. Neem spoedig contact met ons op en volg onze aanwijzingen. Gebeurt dit niet, dan vervalt de garantie.

Waarom een druppeltest?

De meeste vissen worden ziek en gaan dood door verkeerde waterwaardes en/of vervuiling. Daarom is het zeer belangrijk om die waardes nauwkeurig te meten. Een striptest is enkel een indicatie en meet niet alle waardes. Ammoniak wordt hiermee bijvoorbeeld niet gemeten. Daarom is een druppeltest van essentieel belang. Deze zijn nauwkeuriger dan een striptest.

Wij horen nog wel eens: “mijn water is goed, mijn vissen zwemmen goed, waarom zou ik het water testen?” De reden om te testen is als volgt: vissen die altijd in goed waterkwaliteit hebben gezwommen en die overgaan naar een nieuwe bak met ook weer goed waterkwaliteit hebben grote kans van overleving dan ze opeens overgaan naar een nieuwe bak met slechte waterkwaliteit. Vissen die al geruime tijd in water zwemmen met slecht waterkwaliteit kunnen daarentegen al gewend zijn, wat niet wil zeggen dat het goed blijft gaan. Ze kunnen het tijdelijk vaak beter verdragen. Met andere woorden: als de aangekochte vissen meteen in een aquarium of vijver belanden met slecht waterkwaliteit, dan gaat het dikwijls niet goed met als gevolg ziektes of sterfte. Het is een te grote verandering voor de vissen. Daarom is en blijft water testen erg belangrijk.

Wanneer geldt de visgarantie niet

U bent zelf verantwoordelijk voor de leefomgeving van de vis en uw vissenbestand.
– Zijn waterwaardes niet goed, dan kunt u geen aanspraak maken op de garantie.
– Worden uw vissen opgegeten door andere dieren of gaan ze vechten omdat ze niet bij elkaar passen, kunnen wij daar niets aan doen. Wij vergoeden alleen de aangekochte vissen wat een replacement is en niet een geheel vissenbestand.
– Mocht er vis doodgaan, is een foto of video een vereiste. Stuur de foto’s of video van de dode vis binnen de garantietermijn.

Eventuele vrachtkosten

Stel u komt in aanmerking voor een replacement, dan is de eventuele vrachtkosten voor uw eigen rekening. U mag altijd kosteloos de vis ophalen in onze winkel.

Krijg ik mijn geld terug?

Mocht u in aanmerking komen voor de garantie, dan krijgt u een nieuwe vis van dezelfde waarde als de overleden vis. Het is een replacement. U krijgt geen geld terug, het is vis voor vis!

Wat als de 2 dagen verstreken zijn?

Het kan altijd voorkomen dat een vis plotseling sterft. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Bij meer als 1 dode vis moet u zich wel zorgen gaan maken en ingrijpen. Wacht niet te lang, anders kan de behandeling een lange kostbare weg worden. Een afstrijkje kunt u kosteloos bij ons laten uitvoeren. Dit is een service van ons.

Wanneer de 2 dagen verstreken zijn, vinden wij dat we vast kunnen stellen dat wij de vis(sen) goed hebben afgeleverd en het daarna onder uw eigen verantwoordelijkheid valt. Het neemt niet weg dat wij u niet meer willen helpen, maar er is geen sprake meer van garantie.

Ruilen of Retour

Vissen zijn uitgesloten van ruil- en/of retourrecht vanwege hygiënische reden.

=================================================================

WARRANTY ON FISH

We give a 2-day warranty on all fishes. There are some rules for this warranty. Below we explain how our warranty policy works.

When can you claim this warranty?

We do our utmost to deliver your fish in good health and condition. In the unlikely event that death occurs within 2 days of purchase and/or delivery, you can claim our fish warranty.

Terms of condition on warranty

To be eligible, you must meet a number of terms and conditions.
You are solely responsible for complying with these conditions.
Test your pond or aquarium water with a fresh water test set. Always take a photo of the test and of any dead fish. Contact us as soon as possible and follow our instructions. If this is not done, the warranty will be void.

Why a fresh water test set?

Most fish become ill and die due to incorrect water values and/or pollution. It is therefore very important to measure these values accurately. A strip test is only an indication and does not measure all values. For example, ammonia is not measured with this. That is why a fresh water test set for pond and aquarium is essential. These are more accurate than a strip test.

We sometimes hear: “My water is good, my fish swim well, why should I test the water?” The reason for testing is as follows: fish that have always swum in good water quality and that are transferred to a new tank with good water quality have a good chance of survival than fish transferred to a new tank with poor water quality. On the other hand, fish that have been swimming in water with poor water quality for a long time may already be used to it, which does not mean that things will continue to go well. They can often tolerate it better temporarily. In other words: if the purchased fish immediately end up in an aquarium or pond with poor water quality, things often do not go well, resulting in diseases or death. It’s too big of a change for the fish. That is why water testing is and remains very important.

When does the warranty on fish not apply?

You are responsible for the habitat of the fish and your own fish stock.
– If the water values are not good, you cannot make a claim
– If your fish are eaten by other animals or if they start fighting because they don’t fit together, that is your own responsibilty. We only reimburse the purchased fish, which is a replacement and not an entire fish stock of your own.
– If the fish die, a photo or video is required. Send the photos or video of the dead fish within the 2-day warranty period.

Any freight costs

If you are eligible for a replacement, any freight costs will be at your own expense. You can always pick up the fish free of charge in our store.

Will I get my money back?

If you qualify for the warranty, you will receive a new fish of the same value as the deceased fish. It is a replacement. We do not refund money!

What if the 2 days have passed?

It is always possible that a fish dies suddenly. This can have several causes. If you have more than 1 dead fish, you should be concerned and take action. Don’t wait too long, otherwise the treatment can be a long and expensive journey. You can have a smear test carried out by us free of charge. This is a service from us.

When the 2 days have passed, we believe that we can determine that we have delivered the fish correctly and that it is then your own responsibility. It does not alter the fact that we no longer want to help you, but there is no longer a warranty.

Exchange or Return

Fish are excluded from exchange and/or return rights for hygienic reasons.